Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, karnych wykonawczych i wykroczeniowych na wszystkich etapach postępowania. Reprezentuję przed organami ścigania oraz przed sądami zarówno podejrzanych, oskarżonych, skazanych jak i pokrzywdzonych. Obecność profesjonalnego obrońcy jest często kluczowa w pozornie nawet prostych sprawach, adwokat bowiem m.in. czuwa nad prawidłowością działań organów państwa i wymiaru sprawiedliwości, zarówno na etapie dochodzenia czy śledztwa, jak i na etapie postępowania sądowego.

Zakończone postępowanie karne często nie oznacza wcale zakończenia sprawy. Na gruncie prawa karnego wykonawczego istnieje bowiem szereg instytucji prawnych, które tworzą prawa i obowiązki po stronie skazanego. Kancelaria świadczy zatem pomoc prawną również na tym etapie, prowadząc sprawy m.in. o wydanie wyroku łącznego, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary, o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, o odroczenie wykonania kary, o zawieszenie wykonania kary, o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o rozłożenie grzywny na raty czy w sprawach dotyczących zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy lub spraw, często istnieje możliwość ustalenia jakie kroki prawne adwokat może podjąć, aby poprawić sytuację skazanego.

Image