Prawo administracyjne 

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę pomoc również w zakresie sporów administracyjnych, pisania odwołań, reprezentacji Klientów przed organami administracji, sporządzania pism do organów, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i reprezentowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Image